ביטוח תכולה

ביטוח תכולה

ארונות מטבח - חלק מהתכולה או חלק מהמבנה?

המקרה דנן, מתחיל בהצפת מים שנגרמה למבוטחת בדירה שעליה נערכה פוליסת ביטוח תכולה בלבד הכוללת כיסוי לנזקי מים,  הצפת המים גרמה להרס מוחלט של ארונות המטבח והיה צורך ממשי ומיידי להחליף אותם בחדשים.

המבוטחת פנתה לנגר מטעמה אשר הגיש הצעת מחיר להחלפת הארונות שניזוקו בעלות של 7800 ש"ח, המבוטחת פנתה למבטחת וביקשה לתבוע את סכום הנזק שנגרם תוך כדי הצגת כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים להוכחת טענתה וכן את הצעת המחיר לעיל, זו דחתה את טענת המבוטחת בתואנה כי הפוליסה אינה פוליסת ביטוח למבנה וכי ארונות המטבח הן חלק מהמבנה בחיבור של קבע ולא חלק מהתכולה, לכן אין כיסוי ביטוחי בפוליסה שהמבוטחת רכשה. המבוטחת מצידה טענה כי ארונות המטבח מבחינתה הם חלק מהתכולה שלה ועל כן המבטחת חבה חבות בגין הנזק. חילוקי הדעות הביאו את המקרה לפתחו של בית המשפט לתביעות קטנות.

המבוטחת הצהירה כי ארונות המטבח הותקנו על פי רצונה וצרכיה וכי גם עלותם שולמה על ידה, כן הצהירה כי ביכולתה ובכוונתה לפרק אותם ולקחת אותם עמה ככל שתחפוץ.

המבטחת הצהירה כי על מנת לכלול כיסוי ארונות המטבח בדירה, הייתה צריכה המבוטחת לבקש זאת במעמד רכישת הפוליסה והיה צורך לציין זאת במפורש בדף הרשימה הנספח לפוליסה

לשם הכרעת הדין, בית המשפט פנה להגדרות בפוליסה, הגדרת הדירה "המבנה של דירת המבוטח או הבית המפורטים ברשימה, מרפסות, צנרת ומתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או מחוברים אליה חיבור קבע, אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד, למעט אם נרשם אחרת ברשימה. אם הדירה מצויה בבית משותף, אזי כוללת הדירה גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה".

הגדרת התכולה "כל דבר וחפץ הנמצא בתוך מבנה הדירה, למעט אלה הנמצאים בגינה, בחדר המדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או של בני משפחתו".

בית המשפט טען כי בפוליסת הביטוח אין קביעה חד משמעית כי ארונות המטבח הן חלק ממבנה הדירה ובהסתמך על עדותה ומסמכיה של התובעת, שאכן מוכיחים כי ארונות המטבח שייכים לה, אין לקבל את טענת המבטחת כי יש להתייחס אליהם כדין קיר,חלון או דלת.

על כן קבע בית המשפט כי ארונות המטבח במקרה הדנן הם חלק מתכולת הדירה ועל כן מכוסים בפוליסה, ובכך קיבל את טענת המבוטחת וחייב את המבטחת לשלם את עלות התיקון במלואה, בנוסף פסק לטובת המבוטחת גם הוצאות משפט ואגרה בסך 300 ש"ח.

דילוג לתוכן