מילון מונחים

כאשר הנכס ניזוק ועקב הנזק הבעלים לא מרוויח בכלל על הנכס כמו שהיה מרוויח אם הנכס היה תקין, כיסוי הקיים בעיקר בעסקים ועבודות קבלניות אבל גם בדירות מושכרות (המבוטחות כפוליסה עסקית).

מאפשר לכם ו/או בני משפחתכם קבלת פיצוי חד פעמי או הכנסה חודשית במידה ואיבדתם את היכולת לעבוד ולהתפרנס בעקבות מחלה, תאונה או פגיעה אחרת המכוסה בפוליסה.

בעת שלרכוש המבוטח נגרם נזק באופן שאינו מאפשר את שיקומו או שהוא נגנב/נשדד מהמבוטח.

במצב כזה תשלם חברת הביטוח את מלוא שווי הרכוש ביום קרות מקרה הביטוח, בניכוי /זיכוי הגורמים המשפיעים הקבועים בחוק.

בנוסף לאמור לעיל, לחברת הביטוח יש את הזכות החוקית להפחית סכומים כגון : חוב פרמיה, שווי שרידים, שווי נזקים שכבר היו קיימים ברכב בזמן התאונה ועוד.

בביטוחי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון אין השתתפות עצמית באובדן מוחלט, ישנם רכבים שכן יש השתתפות עצמית למשל במשאיות.

שרידי הרכוש (אם קיימים)  בדרך כלל נמכרים ושווים מופחת מהתגמולים, או עוברים לחזקת חברת הביטוח לאחר התשלום.

דומה לאובדן הכנסות, רק שכאן מדובר במצב שבו רק חלק מהרווח על הנכס ירד, בתקופה שבה משקמים את הנכס ועד שיחזור לפעול כרגיל, כיסוי הקיים בעיקר בעסקים ועבודות קבלניות אבל גם בדירות מושכרות (המבוטחות כפוליסה עסקית).

מערכת אזעקה בעלת גלאי נפח המותקנים במקומות אסטרטגיים ברחבי המבנה ומתריעה בעת חדירה למרחב.

סעיף שמוצמד לרוב לפרק אחריות כלפי צד שלישי, בעיקר בביטוחי עסק, עבודות קבלניות.

בעסקים ועבודות קבלניות : כאשר שם המבוטח כולל יותר ממבוטח אחד, אז נחשב הביטוח כמכסה כל אחת מהישויות יחד ולחוד, מכסה תביעות של המבוטחים אחד כנגד השני, וכן מוותר על זכות השיבוב (תחלוף) כלפי כל אחד מהמבוטחים.

כיום, הכיסוי הפך לנפוץ יותר בביטוחי דירות מושכרות, שבהם השוכר רוכש את הכיסוי ומגן על עצמו מפני תביעות של המשכיר

כמו בכל ביטוח, המקסימום שהמבטח ישלם בתביעה הוא את גבול האחריות שהמבוטחים רכשו, כמובן, בתוספת הוצאות משפט סבירות.

שש פעולות יומיומיות שעל פיהן בוחנים בביטוח סיעודי את זכאותו של המבוטח לתגמולי ביטוח :

קימה ושכיבה, רחצה וגילוח, התלבשות והתפשטות, שליטה על הסוגרים, הליכה, אכילה ושתייה באופן עצמאי

מדד נוסף נקרא "תשישות נפש" : פגיעה בפעילות הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית למשל: ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שמקורה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות.

אם מדד זה מתקיים, ללא תלות במדדים האחרים, אזי המבוטח זכאי לתגמולים מלאים

משבת מנוע המותן על ידי יצרן הרכב, מטרתה למנוע את התנעת הרכב על ידי גנבים.

מומחה בחישוב וחיזוי מצבים כלכליים, אקטוארים מחשבים הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים לפי מודלים מתמטיים סטטיסטיים וכלכליים

 

אקסגרציה – תשלום לפנים משורת הדין

לפעמים, ישנם מקרים ברורים שהמקרה לא מבוטח, אך חברת הביטוח משלמת את תגמולי הביטוח, השיקולים לתשלום יכולים להיות הומאניים או מסחריים

ביטוח הוא אמצעי לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד, כלומר, אמצעי ליצירת מאגר שבו משתתפים רבים וממנו מפצים את המעטים שסבלו נזקים.

לשון חוק חוזה ביטוח (התשמ"א) : "חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב."

לכל יצרן יש אחריות לגבי המוצר שלו, באם נגרם נזק לגוף ו/או לרכוש לאחר שהמוצר כבר לא ברשותו, במידה ורכש את הכיסוי אז חברת הביטוח תשלם תגמולים עד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה אך לא את הנזק למוצר עצמו או אי התאמה של המוצר.

למעסיק יש אחריות כלפי עובדיו, בעת פגיעות גופניות (הביטוח אינו מכסה אחריות בשל נזק לרכוש עובדים), הביטוח משולם מעל הסכום המשולם או אשר עשוי להיות משולם בשל הפגיעה ע"י המוסד לביטוח לאומי ומקסימום עד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה. בדרך כלל רוכשים את הכיסוי במסגרת הביטוחים השונים כמו: ביטוח דירה, עבודות קבלניות וביטוח עסק.
ניתן לרכוש אותו גם כפוליסה נפרדת (stand alone)

אחריותו של המבוטח בנזיקין אזרחי כלפי צד שלישי בשל מקרה שקרה בתקופת הביטוח, חברת הביטוח תשלם תגמולים לתובע עד לגובה גבול האחריות שהמבוטח רכש.

ניתן לרכוש אותו גם כפוליסה נפרדת (stand alone)

ביטוח אחריותם המקצועית של מנהלי החברה הנקובים בפוליסה לגבי תביעות שיוגשו אישית כלפיהם בתקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית (כפי שהוגדרה בפוליסה) תגמולי הביטוח ישולמו עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה וכן הכיסוי בכפוף למגבלות חוק החברות.

כיסוי ביטוחי עבור אחריותו של המבוטח לעניין תביעות שהוגשו כלפיו בתקופת הביטוח עקב נזק לגוף ו/גם/או לרכוש שנגרם בשל הפרת חובה מקצועית (כפי שהוגדרה בפוליסה) עד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

הרחבה של ביטוח אש רגיל וכולל בתוכו מגוון רחב של כיסויים חיוניים שאינם קשורים לאש/שריפה. ניתן לכסות נזקים רבים נוספים כמו :  התפוצצות ועשן, נזקי חריכה וצריבה, התמוטטות מדפים, נזקי פריצה ושוד, נזקי פגיעה מכלי טיס, נזקי טבע, נזקי רעידת אדמה, נזקי גשם וברד, שיטפון, סערה וסופה, נזקים שנגרמו כתוצאה מהתנגשות של כלי רכב וכן נזקים שנגרמו כתוצאה מפרעות ושביתות.

ביטוח חיים עם מרכיב חסכון המבטיח למבוטח את סכום ערך הפדיון שצברה הפוליסה המשולם למבוטח בתשלום אחד, בדרך כלל בגיל פרישה, אך לפעמים ייקבעו בפוליסה נקודות משיכה אחרות.

ביטוחים הנמכרים תחת ביטוח הנדסי הם: שבר מכני, ציוד אלקטרוני, עבודות קבלניות וציוד מכני הנדסי – צ.מ.ה.

לצפייה והורדת המילון המלא לחצו כאן

דילוג לתוכן